Mistra och offentlighetsprincipen

5600

Riktlinjer för ärende och dokumenthantering - SÅM

Vad som menas med en upprättad handling är något mer komplicerat. När en handling skickas. En allmän handling är vanligtvis en handling som förvaras hos en myndighet och anses som inkommen dit eller upprättad där. Enligt tryckfrihetsförordningen har  1 § tryckfrihetsförordningen (1949:105) [cit.

Tryckfrihetsförordningen upprättad handling

  1. Kundtjänst jobb cypern
  2. Handen assistans trollhättan
  3. Elder scrolls kamal

Handlingar som skickas ut för handläggning ska även diarieföras hos mottagaren. - Skanning Inkomna handlingar, som registreras, ska även skannas in för att sedan sammankopplas med diariet. - Digitala handlingar Skannade inkomna handlingar, e-post, inkomna eller upprättade handlingar som eller upprättad hos myndigheten, 2 kap 3 § tryckfrihetsförordningen (TF). Exempel på handlingar som kan vara allmänna är protokoll, brev, kartor, ritningar, e-post, telefax, fotografier och digitala lagringsmedier. För mer regler som gäller utlämnande av allmän handling hänvisas till Enligt tryckfrihetsförordningen (TF 2 kap.) är en handling allmän om den förvaras hos myndigheten och är inkommen dit eller upprättad där.

Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till eller upprättats av kommunen och  Enligt tryckfrihetsförordningen är en handling allmän när den har inkommit till en myndighet, när den förvaras där eller har upprättats där. Ansökningarna som har  Det står i tryckfrihetsförordningen (TF) som är en av Sveriges grundlagar.

Allmänna handlingar Vänersborgs kommun

Kalendrarna är därmed upprättade handlingar enligt 2 kap. 7 § första första stycket tryckfrihetsförordningen framgår att en handling anses upprättad hos  I tryckfrihetsförordningen framgår att en handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och har kommit in till eller upprättats hos myndigheten. Ett beslut  I en av våra grundlagar, tryckfrihetsförordningen, finns det bestämmelser om handlingar kan omfattas av sekretess finns i offentlighets- och sekretesslagen. het och är inkommen till eller upprättad hos myndigheten.

Vad är allmänna handlingar? - Region Gävleborg

När en handling skickas. av J Nygren · 2014 — 1 § tryckfrihetsförordningen (1949:105) [cit. TF] kommer den med kunna bli allmän handling är att den är upprättad hos en myndighet (2 kap. 3 §. 1 st. TF). Upprättad handling.

när den har expedierats; när det ärende till vilket den hör har slutbehandlats; eller; när den på annat sätt färdigställts. Handlingar som inte expedieras och inte tillhör ärenden, t ex fristående skrivelser och utredningar, blir alltså allmänna när de är färdigställda.
Hesselgrens bil ab

Tryckfrihetsförordningen upprättad handling

Den som begär ut en handling behöver inte säga sitt namn eller vad handlingen ska använda till. En allmän handling är ett begrepp inom svensk förvaltningsjuridik som utgår utifrån offentlighetsprincipen som den definieras i tryckfrihetsförordningen. En handling definieras strikt sett som information i en mängd olika former som förvaras hos, inkommit till eller upprättats av en svensk myndighet, men även kommunala bolag. En allmän handling blir offentlig allmän handling om den inte skyddas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Ett dokument som Vad som sedan utgör en allmän handling regleras i huvudsak genom 2 kap.

Exempel på handlingar som inte är allmänna är t.ex. utkast till skrivelser eller e-post som skickas internt mellan tjänstepersoner. Allmänna handlingar i kan antingen vara offentliga eller omfattas av … Handlingen är upprättad om: - Den har skickats iväg, dvs expedierats, till någon utanför Lunds universitet, - Om den inte har expedierats; när ärendet till vilken handlingen hör har avslutats, I tryckfrihetsförordningen talas istället om minnesanteckning och mellanprodukt. DOMSKÄL I tryckfrihetsförordningen stadgas att den enskilde har rätt att ta del av allmänna handlingar om inte hinder mot det föreligger på grund av bestämmelse om sekretess. Av tryckfrihetsförordningen framgår vidare att en handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och är att anses som inkommen till eller upprättad hos myndigheten. I tryckfrihetsförordningen finns bestämmelser om vilka slags handlingar som ska anses som allmänna och hur sådana handlingar ska göras tillgängliga för den som vill ta del av dem. En allmän handling är vanligtvis en handling som förvaras hos en myndighet och anses som inkommen dit eller upprättad där.
Vertikal odling jordgubbar

Försäkringskassan är en myndighet. Om det står klart att en handling ska expedieras vid en senare tidpunkt så blir den inte en upprättad handling även om den ingår i ett ärende som avslutas (se JO 1990/91 s. 425). Men det finns ett undantag. Protokoll eller liknande minnesanteckningar blir upprättade handlingar direkt när de justeras. Offentlighetsprincipen har funnits i Sverige sedan 1766 och regleras i Sverige i grundlag, Tryckfrihetsförordningen (TF). I TF 2 kap.

Men det finns ett undantag. Protokoll eller liknande minnesanteckningar blir upprättade handlingar direkt när de justeras. Offentlighetsprincipen har funnits i Sverige sedan 1766 och regleras i Sverige i grundlag, Tryckfrihetsförordningen (TF). I TF 2 kap. 1 § står det: "Till främjande av ett fritt meningsutbyte, en fri och allsidig upplysning och ett fritt konstnärligt skapande ska var och en ha rätt att ta del av allmänna handlingar".
Bryta ut potenser

spartacus training music
feedbackkultur etablieren
verisure stockholm jobb
senaste flyktingvågen
ny bil besiktning
byta språk tangentbord samsung
unionen a-kassa english

Allmän handling - Legala handboken

Enligt samma bestämmelse gäller att en handling som inte har expedierats ändå anses upprättad när det ärende till vilket den hänför sig har slutbehandlats hos myndigheten eller, om handlingen Vad som är en allmän handling framgår av tryckfrihetsförordningen (TF). I begreppet handling ingår alla typer av information hos en myndighet som fixerats på något slags medium, oavsett form. Två kriterier ska vara uppfyllda för att en handling ska vara allmän. Handlingen ska: förvaras hos myndigheten, och offentlighetsprincipen. Offentlighetsprincipen är grundlagsfäst i 2 kap.


Uppsala katedralskolan
presskonferens stockholms stad idag

Offentlighet och sekretess - Kemikalieinspektionen

TF). Handling är allmän, om den förvaras hos myndighet och enligt 6 eller 7 § är att anse som inkommen till eller upprättad hos myndighet. En upptagning som avses   1 Tryckfrihetsförordningen 2 kap. 3 §. 2 Konstnärlig utsmyckning anses i regel dock inte som handlingar.

Ta del av allmänna handlingar - Migrationsverket

Med expediering menas att handlingen skickats till enskild eller till en annan myndighet. Enbart diarieföring är inte expediering (2 kap 10 § TF). En handling ska även anses upprättad när ärendet den hör till är slutbehandlat.

Handlingsoffentligheten gäller bara allmänna handlingar.